Yurei Goes to Shopping
Yurei Goes to Shopping

Shinsabashi-Dori, Osaka
(Yurei = Ghost)

Yurei Goes to Shopping

Shinsabashi-Dori, Osaka
(Yurei = Ghost)